Förväntningarna hos Gävleborgs småföretagare förra året infriades inte. Då trodde de att konjunktur-indikatorn[1] i länet skulle stiga till ett nettotal på 93, istället backade det från 72 till 58. Det är strax under riksgenomsnittet (61). Dock har tillväxten inom sysselsättningen stärks i länet och nästan var femte (19 procent) företagare har ökat antalet anställda under det senaste året. Lika många tror på fortsatta nyanställningar de kommande tolv månaderna.

Ökningstakten i orderingången har gått ner lite under året men med ett nettotal på 29 är den ändå högre är för landet som helhet (25). Inför nästa år förväntar sig länets företagare att tillväxttakten ökar kraftigt och nettotalet hamnar på 40. Samtidigt är det fler som tvingas tacka nej till order, från 35 procent i fjol till 45 procent i år. Huvudorsaken är att man har mer att göra än man hinner med. En annan viktig orsak är bristen på arbetskraft, det uppger nästan var fjärde (23 procent) företagare.

– Bristen på arbetskraft med rätt erfarenhet och kompetens är så allvarlig att den påverkar konjunkturen i negativ riktning och därmed att företagen slutar växa. I Gävleborg uppger vart tredje företagen att svårigheten att hitta rätt arbetskraft är ett tillväxthinder, fler än i riket i snitt. Alla aktörer måste nu kraftsamla för att matchningen på arbetsmarknaden ska fungera bättre. Gävleborgs företag vill anställa, låt oss jobba för att de lyckas, säger Eva Cooper, regionchef Företagarna Gävleborg.

Svårt att hitta rätt medarbetare men goda tillväxtmöjligheter i länet

Tillväxttakten i lönsamheten är högre i länet än för riket som helhet, med nettotal på 24 respektive 17.

I Gävleborg anser dessutom 69 procent av småföretagen att de har goda möjligheter att växa på sikt, rikssnittet är 68 procent. De främsta tillväxthindren för Gävleborgs företagare är utmaningen att hitta lämplig arbetskraft och tuff konkurrens. Vart tredje företag (33 procent) anser att det största hindret är att hitta medarbetare med rätt kompetens. Tuff konkurrens, bland annat från nya försäljningskanaler, ser 16 procent som ett hinder för att växa.

– I kontakten med företagare i vårt område uppfattar vi att de flesta ser positivt på konjunkturen och inte märker av någon nedgång. Vi ser att investeringsviljan är stor gällande ersättningsinvesteringar men även hyggligt stor för att öka kapacitet. Många uttrycker dock fortfarande problem med att hitta kunnig personal, säger Kjell Karlsson, kontorschef Swedbank Gästrikland.

Läs hela rapporten
https://www.foretagarna.se/contentassets/91ecac63ed3e41ec98bfe5756fb6f503/smaforetagsbarometer-gavleborg-2019.pdf

För mer information:

Kjell Karlsson, kontorschef Swedbank Gästrikland, tel.nr. 070-814 16 39

Eva Cooper, regionchef Företagarna Gävleborg, tel : 070 261 38 34

Fakta

Småföretagsbarometern har genomförts sedan 1985 och är Sveriges största och äldsta undersökning om småföretagarnas uppfattning och förväntningar om konjunkturen. Undersökningen omfattar cirka

4 000 företag inom det privata näringslivet med 1-49 anställda. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att vi kan analysera utvecklingen både på bransch – och länsnivå. Intervjuerna har gjorts i samarbete med Novus.

Småföretagsbarometern publiceras en gång om året.[1] I Småföretagsbarometern redovisas nettotal där svaren räknas om till procentandelar. Skillnaden mellan procentandelen positiva svar och procentandelen negativa svar benämns nettotal. Nettotalet visar hur snabbt tillväxten förändras, snarare än en absolut nivå. För att få småföretagens konjunkturindikator adderas nettotalen för sysselsättning, orderingång och omsättning. Summan av dessa nettotal bildar alltså en konjunkturindikator.