Syftet med undersökningen är också att få en överblick över hur mycket gods som kan flyttas från lastbil till järnväg givet att situationen med flaskhalsar löses, vilket skulle förbättra trafiksituationen på vissa utsatta vägar, inte minst väg 56.
- RUT-undersökningen visar att det finns flaskhalsar för järnvägstrafiken i Gävleborg och det är nu viktigt att Trafikverket lyfter fram dessa i den beställning som Regeringen har lagt till Trafikverket där man har bett om att få en redogörelse för vilka flaskhalsar det finns i Sverige på kort och lång sikt, säger Lars Beckman i en kommentar till rapporten.
- En stor del av godstrafiken som går genom länet är transporter av gods som är på väg till och från Norrland. För att vi ska kunna ha ett levande och dynamiskt näringsliv i Norrland är det av synnerligen stor vikt att flaskhalsarna åtgärdas. Det är inte rimligt att Volvos lastbilsfabrik i Gent står stilla en dag för att hytter från Umeå inte kan komma fram på järnvägen genom Sverige, fortsätter Lars Beckma.
De frågor som ställts och besvarats i RUT-rapporten:
Det finns allvarliga flaskhalsar för godstrafiken i Gävleborgs län som har negativa konsekvenser för godstrafiken. Belysning av dessa flaskhalsar önskas genom svar på följande frågor.
1. Vilka flaskhalsar är mest aktuella att åtgärda? Vad skulle det kosta att åtgärda dessa sträckor? Vilken tidsplanering har Trafikverket för att lösa detta?
2. Hur ser den samhällsekonomiska kalkylen ut för att lösa flaskhalsarna i länet?
3. Vilka godskunder är det som transporterar gods och i vilka volymer på de 43 godståg/dygn som passerar Kilafors?
4. Hur stor potential för produktionsökning och överflyttning av godstransporter till järnväg finns hos de företag som idag använder järnväg på samma sträckning?
5. Hur stor är andelen farligt gods i dagens järnvägstransporter och i den potentiella trafiken? Omsatt i lastbilstransporter – hur många lastbilar blir detta? Hur påverkas sannolikheten för olyckor med farligt gods vid en överflyttning från järnväg till lastbil?
Länk till ytterligare information om Regeringens uppdrag: http://regeringen.se/sb/d/14479/a/162859

För mer information, kontakta Lars Beckman 070 - 361 36 96 eller gå till http://www.larsbeckman.se