Enligt Nationalencyklopedin är ett multinationellt företag, förkortat MNF, ett internationellt bolag (koncern) som har verksamhet i flera länder genom dotterbolag. På engelska kallas dessa företag för multinational corporation (MNC) eller transnational corporation (TNC).

Företag som är större än ett land

Dessa verksamheter är ofta mycket stora. Deras årsomsättning kan många gånger jämföras med bruttonationalprodukten i helt vanliga länder.

Låt oss ta Microsoft som vi nämnde i inledningen. Detta multinationella företag omsatte 2021 hela 168 miljarder dollar. Det motsvarar ganska exakt Algeriets BNP och det är mer än BNP i länder som Ungern, Marocko och Slovakien. Faktum är att det bara är 52 av världens ca 190 länder som har en högre bruttonationalprodukt än vad Microsofts omsättning är!

Även om Microsoft är stort är det långt ifrån störst. Det finns många transnationella bolag som är betydligt större. Amazons omsättning på 470 miljarder dollar är exempelvis inte långt ifrån Sveriges BNP på 5 457 miljarder kronor för 2021. Apple, Toyota, Volkswagen, Samsung, Alphabet och Mercedes-Benz är alla större än Microsoft – och det finns fler exempel.

Det började på 1600-talet

Historiskt sett brukar de Brittiska och Holländska Ostindiska Kompaniet som grundades 1600 respektive 1602 räknas som de första företagen av denna typ. Sverige hade sitt eget Ostindiska kompani som var verksamt 1731–1813.

Innan andra världskriget var de multinationella konglomeratens primära fokus olja och andra råvaror. Efter kriget skedde en omställning på världsmarknaderna och bolagens verksamhet kom att domineras av tillverkningsindustri och handel.

Industri och konsumentvaror dominerar fortfarande men några av världens största bolag återfinns idag inom elektronik, IT, finans och hälsa/försäkringar.

Så blir multinationella företag så stora

Multinationella företag har huvudkontor i ett land och upprättar därefter i typfallet dotterbolag på andra marknader. De växer ofta med hjälp av företagsförvärv för att snabbt kunna skaffa sig strategiska positioner på nya marknader. Ofta har de en egen avdelning som jobbar med att identifiera intressanta potentiella förvärv. Andra gånger anlitar de en extern expert som Nielsen Valuation Group, PwC eller Deloitte för att genomföra due diligence och bistå i M&A-processen.

För att ett företag ska kunna växa och bli multinationellt krävs att det har en ihållande tillväxt och lönsamhet under en längre tid. Ledningen måste vara skicklig och målmedveten. Målen är också ofta mycket högt ställda. De flesta företag av detta slag är börsnoterade och har tillgång till stort stöd från aktieägarna som tillför kapital vid behov.

Det brukar löna sig att jobba globalt

Det är givetvis ingen slump att många företag strävar efter att bli multinationella. Genom att gå utomlands kan man få tillgång till lägre tillverkningskostnader och lägga produktionen närmare konsumenterna. Det blir lättare att få tillgång till rätt talanger. Dessutom blir det möjligt att anlägga verksamhet i de länder som har de mest förmånliga skattevillkoren.

I ett större perspektiv får ett multinationellt företag skalfördelar. Verksamheten blir mer lönsam genom att kostnaden per producerad enhet eller per tjänstetimme minskar i takt med att företaget växer. Förhandlingspositionen på marknaden blir större. Med en stor omsättning och stark budget går det att förvärva mindre konkurrenter för att skaffa sig en ännu bättre position på marknaden.

Multinationella företag kan nästan liknas lite med en snöboll som sätts i rullning – ju större bolaget blir desto lättare blir det att befästa sin position på världsmarknaderna ytterligare.