Sverige svarar idag för ca tre (3) procent av den totala europeiska dieselmarknaden, men efterfrågan växer snabbt. Miljöklass 1 produceras idag endast på fem raffinaderier i Sverige, Finland och Danmark. Och enbart två nettoförsäljare ska förse de svenska dieselförsäljarna med miljöklass 1. Det är inte rimligt att så få har en sådan stor dominans när europadiesel i dag skulle kunna klassas och beskattas som miljöklass 1. I den svavelfria europadieseln är det enklare att låginblanda biodrivmedel och för moderna bilar är den sammantaget den bästa dieseln.
Den dåliga konkurrensen på miljöklass 1 dieselmarknaden bidrar till att priserna drivs upp. Om skatten på europadiesel skulle sänkas och bli densamma som miljöklass 1 skulle det gynna kunderna. Både privatpersoner och åkeriägare skulle spara pengar på de lägre priserna men även på den lägre förbrukningen. För åkeriägare skulle detta vara ett välkommet besked då många företag blir direkt påverkade av dieselpriserna. Drivmedlet är så mycket som 40 % av åkarnas kostnad. Sveriges åkeriföretag säger själva att en skattesänkning av det här slaget är det absolut enklaste sättet att direkt påverka åkerinäringen positivt. För dem är varje sparad krona direkt kännbar. De säger också att europadiesel är det bästa bränslet för nya lastbilar.
Resultatet av skattesänkningen på Europadiesel, som vi nu föreslår, blir att dieselpriset kan sjunka med upp till 50 öre per liter tack vare ökad konkurrens. Det är en kännbar förändring. Konkurrenskraften för den svenska åkerinäringen kan nu växa sig starkare gentemot europeiska åkare, vilket är positivt för Sverige. Europadiesel till Sverige har tidigare uppmärksammats i en motion av de moderata riksdagsledamöterna Ann-Britt Åsebol och Lars Beckman.
Vi i alliansen i skatteutskottet anser därför att det är högst aktuellt att se om skatteskillnaden mellan miljöklass 1 och miljöklass 3 ska minskas ytterligare. Europadiesel ger en något lägre bränsleförbrukning och har ett högre energiinnehåll än diesel i miljöklass 1 vilket är en fördel ur klimatsynpunkt. Dessutom genererar själva produktionsprocessen för europadieseln lägre koldioxidutsläpp än motsvarande för diesel miljöklass1. Men på grund av bränslets högre halter av aromatiska kolväten som vid förbränning leder till partikelutsläpp uppfyller den bara svenska miljöklass 3. Dessa effekter kan begränsas genom användning av partikelfilter och trafikverkets bedömning är att, i princip, alla personbilar kommer att ha låga partikelutsläpp år 2020.
Den minskning i skatteskillnad som genomfördes 2008, mellan diesel i miljöklass 1 och miljöklass 3 gjordes i samband med att energiskatten på diesel i miljöklass 1 och 2 höjdes.
Detta var dock inte tillräckligt för att göra Europadieseln tillräckligt prismässigt konkurrenskraftig.

Lars Beckman (M)
Riksdagsledamot för Gävleborg

Lena Asplund (M)
Riksdagsledamot för Västernorrlands län

Ulf Berg (M)
Riksdagsledamot för Dalarna

Alla tre är ledamöter och verksamma i skatteutskottet