Stoppa krånglet!

9/4, 2018 kl. 12:31

Företagare ska kunna fokusera på att driva och utveckla sina företag utan att bromsas upp av onödig byråkrati, krångel och blanketter. Men så ser det tyvärr inte ut idag. I snitt ägnar en företagare tio timmar i veckan på administration, varav av en stor del till kan kopplas till regler från olika myndigheter. Enligt Tillväxtverket ökar dessutom företagens kostnader för att efterleva och administrera lagar och regler med ca 1,2 miljarder kronor om året.

Tydliga och förutsägbara regelverk som omgärdar olika aspekter av företagande och många typer av verksamhet är helt nödvändiga för ett bra företagarklimat. De flesta regelverk rör sådant som de flesta kan skriva under på, det rör allt från kommunala tillståndsansökningar till certifiering av livsmedelsprodukter, och mycket därtill. Det märks också för landets småföretagare, som har att förehålla sig till många av dem.

De flest regler och regelverk har med stor sannolikhet tillkommit med en god ambition att stävja någon typ av problem. I takt med samhällsutvecklingen där nya varor, tjänster och affärsidéer ständigt tillkommer är en reglering inte sällan långt bakom. Det är inte heller i sig något dåligt. Problemet är dock att den takt som hålls i regleringsarbetet inte motsvaras av ett motsvarande arbete med att ta bort, förenkla och modernisera regler som idag upplevs som ändamålsenligt utformade, onödigt många till sitt antal, administrativt betungande eller helt enkelt otidsenliga.

När företagares energi och kapital tillägnas regelbördan så förspills potential för ökad tillväxt och värdeskapande som annars hade varit i fokus. Detta är i sig ingen nyhet. Under flera år har Företagarna lyft hur regelbördan hämmar ett gott företagarklimat, och budskapet har inte fallit på döva öron hos Sveriges politiker. Från båda politiska lägren har det utfästs både ambitioner och löften om att regelbördan ska minska, dock har desto mindre hänt.

De ökade kostnaderna för småföretagen, och faktumet att många upplever att det blivit svårare att driva företag i Sverige, visar på att det är angeläget att Sveriges politiker tar tag i frågan om att minska regelbördan. På företagarna efterlyser vi framförallt:

• Kvantitativa mål för minskad regelbörda. Både myndigheter och politiker bör sätta upp mätbara och kvantitativa mål för minskad regelbörda, dessutom bör Regelrådets mandat stärkas.

• Kortare handläggningstider. Långa väntetider drar ner takten på företagens verksamhet, och drabbar särskilt småföretag som är ofta är beroende av skyndsam ärendehantering. Handläggningstiderna måste kortas, i fall där ansökningar saknar information bör myndigheten be om komplettering snarare än att avslå ansökan.

• Förenklad uppgiftslämning. Företag lämnar stora mängder med information till myndigheter, vilket tar tid och resurser från kärnverksamheten. Uppgiftslämnarutredningens (2013) förslag om att en uppgift i regel endast ska behöva lämnas en gång till en myndighet borde genomföras.

Den 7 maj kommer Företagarnas valturné till Gävle. En fråga vi kommer att lyfta är hur en mer effektiv byråkrati och minskat regelkrångel inte bara är för företagens bästa, utan hela Sveriges bästa. I Sverige står småföretagen för den absoluta majoriteten av jobbtillväxten, fyra av fem jobb sedan 90-talet. Genom att minska regelbördan på Sveriges småföretag kan de fortsätta skapa jobb, bidra med skatteintäkter och stärka välståndet. När byråkrati, regler och blanketter anpassas för småföretagare och inte tvärtom, så vinner alla.

Eva Cooper

Medlem sedan 2015-11-10

Vad vill du läsa?

Publicera

Välj ditt språk

Mer läsning

Facebook

Nyhetsbrev

Senaste nytt

Hjälp

Stäng